เครือข่ายวิจัยภูมิภาค : ภาคใต้ ร่วมกับ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดประชุมประจำปีด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการปี 2562 เดินหน้าสร้างกลไกความร่วมมือในระดับเครือข่าย (network) มหาวิทยาลัยแม่ข่าย (nodes) และสถาบันการศึกษาลูกข่าย (sub nodes) พร้อมนำเสนอผลงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ วันนี้ (13 ธ.ค. 62) ที่ ชั้น 7 โรงแรม ลีการ์เดนส์ พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง รองผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เป็นประธานเปิดการประชุมประจำปีด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการปี พ.ศ.2562 พร้อม บรรยายพิเศษเรื่อง “ความสำคัญของมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการกับการให้ทุนวิจัยในอนาคต” โดยมี รศ.ดร.ก้าน จันทร์พรหมมา เครือข่ายวิจัยด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ : ภาคใต้ กล่าวรายงาน พร้อมด้วยทีมวิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ที่เกี่ยวข้อง และและมีผู้แทนจากสถาบันเครือข่ายประมาณ 200 กว่าคนเข้าร่วมประชุม รศ.ดร.ก้าน จันทร์พรหมมา เครือข่ายวิจัยด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ : ภาคใต้ กล่าวว่า เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2560 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้จัดให้มีการลงนามความร่วมมือด้านมาตรฐานการวิจัยและมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการกับเครือข่ายวิจัยภูมิภาค : ภาคใต้ (network) และมหาวิทยาลัยแม่ข่าย (nodes) ทั้งสองแห่ง คือ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทำให้มีกิจกรรมต่อเนื่องที่ส่งเสริมและขยายผลต่อยอดในการดำเนินงานด้านมาตรฐานความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการในด้านการดำเนินงาน ESPReL Checklist 7 องค์ประกอบของสถาบันแม่ข่าย (nodes) และลูกข่าย (sub nodes) เพิ่มขึ้นในระดับภูมิภาค : ภาคใต้ ในปี พ.ศ. 2562 นี้ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้มอบหมายให้เครือข่ายวิจัยภูมิภาค : ภาคใต้ จัดการประชุมวิชาการประจำปีด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2562 ขึ้นเป็นครั้งที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างกลไกความร่วมมือในระดับเครือข่าย (network) มหาวิทยาลัยแม่ข่าย (nodes) และสถาบันการศึกษาลูกข่าย (sub nodes) ในด้านการส่งเสริมความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ และเพื่อเป็นการนำเสนอผลงานและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการของแม่ข่ายและลูกข่ายตลอดจนหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร (จังหวัดตรัง) วิทยาลัยพยาบาล กองพิสูจน์หลักฐานและกลุ่มโรงเรียนมัธยมตอนปลายในภาคใต้ สำหรับการประชุมวิชาการในครั้งนี้ประกอบด้วยไปด้วยกิจกรรมต่างๆ อาทิ การบรรยายพิเศษและการบรรยายจากผู้ทรงคุณวุฒิ การนำเสนอผลงานที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีของสถาบันเครือข่าย การนำเสนอผลงานโดยโปสเตอร์ และการจัดนิทรรศการ โดยมีการนำเสนอผลงานผลงานแบบบรรยายและแบบโปสเตอร์ จำนวน 27 ผลงาน อีกด้วย