*** ขอขอบคุณข้อมูลจากหนังสือ “จรรยาวิชาชีพวิจัย และแนวทางปฏิบัติ”
จัดทำโดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)