โครงการทุนวิจัยมหาบัณฑิต วช. เปิดรับข้อเสนอทุนปี 2565 ในระบบ NRIIS ระหว่างวันที่ 15 ตุลาคม – 15 พฤศจิกายน 2564 ปิดระบบรับสมัครเวลา 18.00 น. ตามเวลาประเทศไทย ⏰

ประเด็นหัวข้อวิจัยประจำปี 2565 (เลือกสมัครประเด็นใดประเด็นหนึ่งเท่านั้น)
1.สุนทรียภาพข้ามศาสตร์ – มนุษยชาติข้ามศิลป์: การแปลงทุนทางวัฒนธรรมกับการแก้ปัญหาสังคมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
2.เมื่อมนุษยศาสตร์คือการประดิษฐ์: Digital Humanities กับการสร้างนวัตกรรมทางภาษา วัฒนธรรม สถาปัตยกรรม และสิ่งแวดล้อม
3. ‘ฤาจะคือความเสื่อม’: ทัศนะเชิงวิพากษ์ทางปรัชญา วรรณกรรม และการศึกษาในสังคมแห่งความพลิกผัน
4.เรื่องของเขา ที่เรา (ช่วย) สร้าง: ว่าด้วยความเป็นอื่นและความเป็นชายขอบในสังคมพหุวัฒนธรรม

ประกาศสำนักงานการวิจัยแห่งชาติเรื่อง การรับข้อเสนอโครงการทุนวิจัยมหาบัณฑิต วช. ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2565