ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ปีการศึกษา 2559

ผลงานวิจัยที่ลงตีพิมพ์ลงวารสาร
บทความวิจัย
–  TCI
–  ISI

บทความวิชาการ
–  TCI

ผลงานวิจัยที่ไปนำเสนอในเวทีประชุมวิชาการ
– ระดับชาติ
– ระดับนานาชติด