ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ประวัติความเป็นมาสำนักวิจัยและพัฒนา

วิทยาลัยเมืองหาดใหญ่ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของการส่งเสริมการประสานงานการศึกษาวิจัย และการบริหารวิชาการสู่สังคมด้วยมุ่งหวังให้เกิดการประยุกต์ใช้ผลงานวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาภาคใต้ ตามแนวทางการพัฒนาประเทศที่เอื้ออำนวยประโยชน์ให้คนและชุมชนโดยเฉพาะภาคใต้ตอนล่าง

สำนักวิจัยและพัฒนามีความมุ่งมั่นในการเป็นสถาบันวิชาการ เพื่อการประสานงานการดำเนินการวิจัยที่มีคุณภาพและสร้างความพึงพอใจของผู้ใช้ประโยชน์จากการวิจัย การจะบรรลุเป้าหมายดังกล่าว สำนักวิจัยและพัฒนาจึงกำหนดเป็นนโยบายด้านคุณภาพขององค์กรโดยได้จัดวางระบบการประกันคุณภาพสถาบัน เพื่อเป็นหลักประกันคุณภาพผลงานวิจัย และความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ โดยบุคลากรทุกคนในองค์กรมีส่วนในความรับผิดชอบยึดถือปฏิบัติตามระเบียบและขั้นตอนการทำงานในระบบ มาตรฐานอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งมีการทบทวนและพัฒนาให้ระบบการประกันคุณภาพของสถาบันมีความทันสมัยมีประสิทธิภาพโปร่งใสตรวจสอบได้อย่างต่อเนื่อง

จึงได้จัดตั้งสำนักวิจัยและพัฒนาเมื่อ พ.ศ.2541 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินงาน วิจัยของบุคลากรในวิทยาลัย อีกทั้งงานวิจัยถือเป็นภาระกิจหลักที่สำคัญอย่างหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษาในอันที่จะสร้างความรู้ใหม่ให้เกิดประโยชน์ให้กับสังคมโดยรวม

วิสัยทัศน์

       “เป็นหน่วยงานที่มุ่งส่งเสริม สนับสนุน การผลิต และการเผยแพร่ผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่มีคุณภาพ เพื่อยกระดับคุณภาพสังคมด้วยระบบการบริหารจัดการงานวิจัยแบบมีส่วนร่วมที่เน้นความทั่วถึง และเท่าเทียม”

พันธกิจ

1. ส่งเสริม สนับสนุน กระตุ้นและบริหารจัดการให้คณาจารย์และบุคลากรผลิตผลงานวิจัยงานสร้างสรรค์ให้มีคุณภาพ
2. บูรณาการงานวิจัยกับการให้บริการวิชาการด้วยการประสานและจัดหาพื้นที่เป้าหมายแบบมีส่วนร่วมกับคณะ
3. ติดตามและให้การช่วยเหลือเพื่อให้คณาจารย์ดำเนิน การวิจัยแล้วเสร็จตามสัญญา
4. กระตุ้นและให้บริการการเขียนบทความที่มีคุณภาพ สามารถนำไปเผยแพร่ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ รวมทั้งสามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชน สังคม และเชิงพาณิชย์
5. สร้างศักยภาพทางวิชาการด้วนการผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพการบริการเผยแพร่ผลงาน จากการจัดทำวารสารและการประชุมวิชาการและจัดทำการวิจัยสำรวจ เพื่อนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในชุมชน

อัตลักษณ์

ใช้กระบวนการวิจัยแบบบูรณาการศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชุมชนและสังคมไทยให้ดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขใน วิถีใหม่และวิถีแห่งการเปลี่ยนแปลง