บริการ

1. ให้บริการคำปรึกษางานวิจัยทั้งกระบวนการแก่ผู้ทำวิจัย

2. ให้บริการห้องค้นคว้างานวิจัยแก่ผู้สนใจในการศึกษาข้อมูลต่าง ๆ ด้านการวิจัย

3. ให้บริการสำรวจความคิดเห็น / ประเมินโครงการในด้านต่าง ๆ ให้กับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก

4. ให้บริการทุนอุดหนุนการวิจัยภายใน และส่งเสริมทุนการวิจัยภายนอก