คณะกรรมการสำนักวิจัยและพัฒนา

ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา                        ประธาน

หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมพัฒนาและเผยแพร่                  กรรมการ

หัวหน้าฝ่ายวิจัยและบริการสังคม                         กรรมการ

นายจิรวัฒน์ นนทิการ                                     กรรมการ

นางเกศนภา บัวบรรจง                                   เลขานุการ