คณะกรรมการสำนักวิจัยและพัฒนา

ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา                  ประธาน

หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสนับสนุนการวิจัย              กรรมการ

หัวหน้าฝ่ายเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ           กรรมการ

นายจิรวัฒน์ นนทิการ                               กรรมการ

นางสาวอริศรา พฤกษ์ฎากรณ์                      กรรมการ

นายณัฐวุฒิ ชีวพิทักษ์ผล                           กรรมการ

นางสาววาสนา หนูจิตร                              กรรมการ

นางเกศนภา บัวบรรจง                               เลขานุการ