บุคลากร

รองศาสตราจารย์ทัศนีย์ ประธาน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย
โทร.074-200-300 ต่อ 220
E-mail : tasanee@hu.ac.th


อาจารย์สุชาดา สุวรรณขำ

ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา
โทร.074-200-300 ต่อ 347
E-mail: Suchada@hu.ac.th

ฝ่ายเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ


อาจารย์สุชาดา สุวรรณขำ

หัวหน้าฝ่ายเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
โทร.074-200-300 ต่อ 347
E-mail: Suchada@hu.ac.th

 

นายณัฐวุฒิ ชีวพิทักษ์ผล
เจ้าหน้าที่ฝ่ายเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
โทร. 074 200 300 ต่อ 341
E-mail: nutthawut.ch@hu.ac.th


นางสาวอริศรา พฤกษ์ฎากรณ์
เจ้าหน้าที่เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
โทร. 074-200-300 ต่อ 347
E-mail: duigyada@hu.ac.th

นางสาววาสนา  หนูจิตร
เจ้าหน้าที่เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
โทร. 074-200-300 ต่อ 341
E-mail: wassana.hn@hu.ac.th

ฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย


นางณัฏฐินี ศิลป์โสภา

หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมพัฒนาและเผยแพร่
โทร.074-200-300 ต่อ 211
E-mail: nuttinee@hu.ac.th


นายจิรวัฒน์ นนทิการ
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย
โทร.074-200-300 ต่อ 374
E-mail: jirawat@hu.ac.th


นางเกศนภา บัวบรรจง
เจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไป
โทร.074-200-300 ต่อ 211
E-mail: ketnapa@hu.ac.th