บุคลากร

รองศาสตราจารย์ทัศนีย์ ประธาน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย
โทร.074-200-300 ต่อ 220
E-mail : tasanee@hu.ac.th


อาจารย์สุชาดา สุวรรณขำ

ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา
โทร.074-200-300 ต่อ 341
E-mail: suchada@hu.ac.th

ฝ่ายเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ


ดร.เพ็ญสุข เกตุมณี

หัวหน้าฝ่ายเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
โทร.074-200-300 ต่อ 347
E-mail: pensuk@hu.ac.th

นายณัฐวุฒิ ชีวพิทักษ์ผล

เจ้าหน้าที่ฝ่ายเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
โทร. 074-200-300 ต่อ 347
E-mail: nutthawut.ch@hu.ac.th

นางสาวอริศรา พฤกษ์ฎากรณ์

เจ้าหน้าที่เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
โทร. 074-200-300 ต่อ 341
E-mail: duigyada@hu.ac.th

นางสาววาสนา  หนูจิตร

เจ้าหน้าที่เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
โทร. 074-200-300 ต่อ 341
E-mail: wassana.hn@hu.ac.th

ฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย

นางณัฏฐินี ศิลป์โสภา

หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมพัฒนาและสนับสนุนการวิจัย
โทร.074-200-300 ต่อ 374
E-mail: nuttinee@hu.ac.th

นายจิรวัฒน์ นนทิการ

เจ้าหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย
โทร.074-200-300 ต่อ 374
E-mail: jirawat@hu.ac.th

นางเกศนภา บัวบรรจง

เจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไป
โทร.074-200-300 ต่อ 211
E-mail: ketnapa@hu.ac.th