เลขที่

ชื่อแบบฟอร์ม


ทุนวิจัย (ภายใน)

สวพ. 3/001 (1) แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัย Full Proposal สำหรับวิจัยทั่วไป
สวพ. 3/001 (2) แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัย Full Proposal สำหรับวิจัยสถาบัน
สวพ. 3/002 แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัย Full Proposal ที่แก้ไขแล้ว
สวพ. 3/011 แบบฟอร์มขยายระยะเวลาโครงการวิจัย
สวพ. 3/012 แบบฟอร์มยกเลิกทุนอุดหนุนการวิจัย/เปลี่ยนหัวหน้าโครงการวิจัย
สวพ. 3/031 บันทึกข้อความขอปิดโครงการวิจัย
สวพ. 3/032 บันทึกข้อความขอเปลี่ยนชื่อโครงการวิจัย


ทุนวิจัย (ภายนอก)

สวพ. 3/027 แบบฟอร์มแบ่งสัดส่วนทุนนอก
สวพ. 3/029 แบบฟอร์มขอเบิกสมุดบัญชีธนาคาร


ตีพิมพ์เผยแพร่

สวพ. 3/014 แบบฟอร์มขออนุมัตินำเสนอผลงานวิจัยภายนอก
สวพ. 3/019 แบบฟอร์มขอรับค่าตอบแทนการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารวิชาการ
สวพ. 3/020 แบบฟอร์มขอรับค่าตอบแทนการตีพิมพ์บทความวิชาการในวารสารวิชาการ
สวพ. 3/021 แบบฟอร์มการยินยอมให้นำผลงานวิจัยมายื่นขอรับการสนับสนุน
สวพ. 3/035 บันทึกข้อความขอยืนยันแหล่งทุนวิจัย (กรณีทุนส่วนตัว)
สวพ. 3/036 แบบฟอร์มยินยอมให้นำผลงานวิจัยไปเผยแพร่
สวพ. 3/037 บันทึกข้อความยืนยันแหล่งทุนวิจัย (กรณีทุนส่วนตัว มีผู้ร่วม)


อื่น ๆ

สวพ. 3/015 (1) แบบฟอร์มขออนุญาตเดินทางไปเก็บข้อมูลการวิจัยภายนอกมหาวิทยาลัย (3 วันขึ้นไป)
สวพ. 3/015 (2) แบบฟอร์มขออนุญาตเดินทางไปเก็บข้อมูลการวิจัยภายนอกมหาวิทยาลัย (ไม่เกิน 2 วัน)
สวพ. 3/016 (1) แบบฟอร์มขออนุญาตเดินทางไปรายงานความก้าวหน้างานวิจัยภายนอกมหาวิทยาลัย (3 วันขึ้นไป)
สวพ. 3/016 (2) แบบฟอร์มขออนุญาตเดินทางไปรายงานความก้าวหน้างานวิจัยภายนอกมหาวิทยาลัย (ไม่เกิน 2 วัน)
สวพ. 3/018 (1) หนังสือตอบกลับการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย
สวพ. 3/018 (2) แบบฟอร์มรับรองการนำผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์
สวพ. 3/018 (3) ตัวอย่างหนังสือใช้ประโยชน์
สวพ. 3/025 แบบประเมินความพึงพอใจการบริการของสำนักวิจัยและพัฒนา
สวพ. 3/028 (1) แบบฟอร์มเข้าร่วมประชุมเพื่อนำเสนอและชี้แจงรายละเอียดข้อเสนอโครงการวิจัย (3 วันขึ้นไป)
สวพ. 3/028 (2) แบบฟอร์มเข้าร่วมประชุมเพื่อนำเสนอและชี้แจงรายละเอียดข้อเสนอโครงการวิจัย (ไม่เกิน 2 วัน)
สวพ. 3/030 แบบสังเคราะห์งานวิจัย
สวพ. 3/033 บันทึกข้อความของบไปนำเสนอทุนนอก
สวพ. 3/038 บันทึกข้อความขอยืมเงินกองทุน 20 ปี
สวพ. 3/039 บันทึกข้อความขอสนับสนุนการพัฒนาโจทย์