เลขที่

ชื่อแบบฟอร์ม

Download

ทุนวิจัย (ภายใน)
สวพ. 3/001 (1)
แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัย Full Proposal สำหรับวิจัยทั่วไป

สวพ. 3/001 (2)
แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัย Full Proposal สำหรับวิจัยสถาบัน
สวพ. 3/002
แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัย Full Proposal ที่แก้ไขแล้ว
สวพ. 3/007
Draft โครงร่างรายงานวิจัย 3 บท
สวพ. 3/008
Draft ร่างรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 5 บท
สวพ. 3/010
แบบตอบรับการเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ/ที่ปรึกษางานวิจัย
สวพ. 3/011
แบบฟอร์มขยายระยะเวลาโครงการวิจัย
สวพ. 3/012
แบบฟอร์มยกเลิกทุนอุดหนุนการวิจัย
สวพ. 3/018
ตัวอย่างการทำเอกสารรายละเอียดการใช้ประโยชน์
สวพ. 3/030
แบบสังเคราะห์งานวิจัย
สวพ. 3/031
บันทึกข้อความขอปิดโครงการวิจัย
สวพ. 3/032
บันทึกข้อความขอเปลี่ยนชื่อโครงการวิจัย
สวพ. 3/034
แบบฟอร์ม Concept Paper
ทุนวิจัย (ภายนอก)
สวพ. 3/015 (1)
แบบฟอร์มขออนุญาตเดินทางไปเก็บข้อมูลการวิจัยภายนอกมหาวิทยาลัย
(กรณีเกิน 1 วัน)
สวพ. 3/015 (2)
แบบฟอร์มขออนุญาตเดินทางไปเก็บข้อมูลการวิจัยภายนอกมหาวิทยาลัย
(กรณีไม่เกิน 1 วัน)
สวพ. 3/016 (1)
แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้า (กรณีเกิน 1 วัน)
สวพ. 3/016 (2)
แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้า (กรณีไม่เกิน 1 วัน)
สวพ. 3/027
แบบฟอร์มแบ่งสัดส่วนทุนนอก
สวพ. 3/028 (1)
แบบฟอร์มไปนำเสนอเพื่อขอรับทุนนอก (กรณีเกิน 1 วัน)
สวพ. 3/028 (2)
แบบฟอร์มไปนำเสนอเพื่อขอรับทุนนอก (กรณีไม่เกิน 1 วัน)
สวพ. 3/029
แบบฟอร์มขอเบิกสมุดบัญชีธนาคาร
สวพ. 3/033
บันทึกข้อความของบไปนำเสนอทุนนอก
ตีพิมพ์เผยแพร่
สวพ. 3/009
Draft บทความวิจัย
สวพ. 3/014
แบบฟอร์มขออนุมัตินำเสนอผลงานวิจัยภายนอก
สวพ. 3/019
แบบฟอร์มการขอรับค่าตอบแทนการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารวิชาการ
สวพ. 3/020
แบบฟอร์มการขอรับค่าตอบแทนการตีพิมพ์บทความวิชาการในวารสารวิชาการ
สวพ. 3/021
แบบฟอร์มการยินยอมให้นำผลงานวิจัยมายื่นขอรับการสนับสนุน
อื่น ๆ
สวพ. 3/025
แบบประเมินความพึงพอใจการบริการของสำนักวิจัยและพัฒนา