ติดต่อเรา

สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
ชั้น 3 อาคาร U-Plaza
เลขที่ 222 ถนนพลพิชัย – บ้านพรุ ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110

โทรศัพท์
ฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนวิจัย: โทร. 074 200 300 ต่อ 211, 374
ฝ่ายเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ: โทร. 074 200 300 ต่อ 347, 341
โทรสาร : 074 424 776